برچسب: فاکتور فروش

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟ شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از ایجاد کارپوشه و تکمیل عضویت در سامانه مودیان، باید از بخش عضویت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت کنید. از الزامات ارسال صورتحساب به سامانه مودیان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی جهت اتصال به سامانه مودیان است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی شناسه ای منحصر به فرد است که به هر حافظه مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده می‌شود. شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟ شناسه یکتای حافظه مالیاتی، مقداری ثابت و منحصر به فرد است که به حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود و حافظه مالیاتی توسط مودی برای ثبت و…